ضد حال

لذت در لحظه ی اوج،
و واشرهايی كه طبق معمول خراب شده اند!